Better Life Canadian Immigraion Services

مهاجرتخویشاوندی

همسر / فرزندان

برای شهروندان کانادایی یا آن‌ها که اقامت دائم کانادا را دارند، این امکان وجود دارد که همسر* و فرزندان تحت تکفل** خود رااز طریق خویشاوندی به عنوان مهاجر به کانادا بیاورند.

کسی که می‌خواهد حامی همسر و فرزندان خود برای مهاجرت به کانادا باشد، باید سن ۱۸ سال به بالا داشته، و  شرایط زیر را نیز برآورده کند:

  • حامی باید توافقنامه ای با فرد حمایت شونده (همسر یا فرزند) امضا کند که شخص حامی را متعهد به ارائه حمایت‌های مالی (در صورت نیاز) می‌کند.این توافقنامه همچنین بیان می‌کند که شخص حمایت شونده تمام سعی خود را برای استقلال مالی انجام خواهد داد.
  • حامی باید از همسر خود به مدت سه سال از تاریخ دریافت اقامت دائم (ورود به کانادا) حمایت مالی به عمل آورد؛ و
  • حامی باید از کودکان تحت تکفل خود به مدت ۱۰ سال از تاریخ ورود به کانادا یا تا رسیدن به سن ۲۵ سالگی (هر کدام که زودتر احراز شود) حمایت مالی به عمل آورد؛ و

برای بر عهده گرفتن نقش حامی برای همسر و فرزندان جهت مهاجرت خویشاوندی، شرط داشتن حداقل درآمد وجود ندارد.

 


* از نظر قوانین مهاجرت، همسر فردی است که به طور قانونی با فردی که مقیم دائم یا شهروند کاناداست ازدواج کرده باشد.اگراین ازدواج در کشوری غیر از کانادا انجام شده باشد، باید معتبر و منطبق با قوانین آن کشور باشد.

 **فرزند با شرایط زیر، فرزند تحت تکفل در نظر گرفته می‌شود:

  • کمتر از ١۹ سال داشته و ازدواج نکرده باشد؛ یا
  • بیش از ١۹ سال ( مجرد یا متأهل) داشته، اما از قبل از رسیدن به سن ١۹ سالگی تاکنون دانشجوی تمام وقت است و به حمایت مالی والدین نیاز دارد؛ و یا
  • بیش از ١۹ سال داشته، اما به واسطه شرایط خاص جسمانی یا روانی، به حمایت مالی والدین نیاز دارد.
Citizenship Immigration Canada
Immigrate

© 2022 , BetterLife Canadian Immigration Services , All Rights Reserved
Suite 1402, Sepehr Saee Tower, Opposite Saee Park, Valiasr St., Tehran, Iran
Tel: 98 (21) 88705091 , Fax: 98 (21) 88705092