Better Life Canadian Immigraion Services

مهاجرتبرنامه استانی

معیارهای پذیرش - مهاجرت استانی

اغلب استانهای کانادا طی توافقنامه با دولت فدرال اجازه دارند تا افرادی را به قصد اقامت و مهاجرت به این استانها انتخاب کنند. وجه اشتراک برنامه مهاجرت استانی در اغلب استانها، در جذب بازرگانانی است که توانایی و قصد ایجاد کسب و کار و اقامت در آن استان را داشته باشند. بنابراین، اغلب استانها دارای برنامه خاصی برای جذب کارآفرینان به عنوان مهاجر هستند.

در برنامه مهاجرت استانی، جهت درخواست مهاجرت به عنوان یک نیروی متخصص، داشتن پیشنهاد کار معمولا الزامی است. در واقع، هر استان دارای برنامه جذب نیروهای متخصصی است که پیشنهاد شغلی معتبر (و تائید شده توسط مقامات دولتی مربوطه) در آن استان دارند.

از آنجا که هر یک از این استان‌ها، معیارهای مختص به خود را برای انتخاب افراد دارند، توصیه می شود که متقاضیان وب سایت مربوطه (فهرست زیر) را جهت اطلاع از برنامه مورد نظر مشاهده نمایند:

Citizenship Immigration Canada
Immigrate

© 2022 , BetterLife Canadian Immigration Services , All Rights Reserved
Suite 1402, Sepehr Saee Tower, Opposite Saee Park, Valiasr St., Tehran, Iran
Tel: 98 (21) 88705091 , Fax: 98 (21) 88705092