Better Life Canadian Immigraion Services

مهاجرتکبک

معیارهای پذیرش - مهاجرت به کبک

مهاجرت به استان کبک قوانین و مقررات خاص خود را دارد. اداره مهاجرت استان کبک معیارهای پذیرش مهاجر به این استان را بر اساس نیازهای کبک تعیین میکند. درخواست متقاضیان ابتدا بر اساس معیارهای پذیرش کبک بررسی شده، و در صورت موفقیت پرونده، پس از صدور مدرک پذیرش به کبک (CSQ) درخواست اقامت دائم آنان در اداره مهاجرت فدرال بررسی خواهد شد.

برای کسب امتیاز کافی جهت صدور CSQ شرایط متقاضیان بر اساس سیستم انتخاب مهاجر کبک بررسی میشود. برای متقاضیان مجرد، حداقل امتیاز مورد نیاز ۵٠ و برای افراد متاهل ۵۹ امتیاز است. جدول زیر خلاصه ای از این سیستم امتیازبندی را نشان میدهد:

فاکتورها

امتیازات

 سن

۱۶

 تحصیلات (مقطع و رشته تحصیلی)

۲٦

 تجربه کاری

۸

 مهارت زبانی

            فرانسه

            انگلیسی

۲۲

۱۶

۶

 دعوتنامه شغلی در کبک

۱۰

 مشخصات همسر

۱۰

 فرزندان

۸

 بستگان و اقامت قبلی در کبک

۸

 توانایی مالی

۱

 

 

برای متقاضیان مهاجرت کبک نیز آزمایش های پزشکی و بررسی امنیتی قبل از صدور ویزای اقامت دائم اجباری می باشند. زندگی بهتر می‌تواند در جلسات مشاوره رایگان شانس موفقیت شما را برای مهاجرت به کبک بررسی کند. لطفا برای تنظیم وقت این جلسه با ما تماس بگیرید.

Citizenship Immigration Canada
Immigrate

© 2022 , BetterLife Canadian Immigration Services , All Rights Reserved
Suite 1402, Sepehr Saee Tower, Opposite Saee Park, Valiasr St., Tehran, Iran
Tel: 98 (21) 88705091 , Fax: 98 (21) 88705092