Better Life Canadian Immigraion Services

مهاجرتخویشاوندی

ساير بستگان

علاوه بر همسر و فرزندان، برخی از اقوام دیگر نیز از طریق حمایت خویشاوندان خود که شهروند یا مقیم دائم کانادا باشند، می‌توانند به کانادا مهاجرت کنند.بستگان واجد شرایط برای تقاضای مهاجرت خویشاوندی عبارتند از:

 • پدر و مادر (و بستگان همراه آنان مانند همسر و فرزندان تحت تکفل)؛
 • پدر بزرگ و مادر بزرگ (و بستگان همراه آنان مانند همسر و فرزندان تحت تکفل)؛
 • نوه بی سرپرست زیر ۱۸ سال که ازدواج نکرده باشد؛
 • برادرو یا خواهر بی سرپرست زیر ۱۸ سال که ازدواج نکرده باشند؛
 • برادرزاده یا خواهرزاده بی سرپرست زیر ۱۸ سال که ازدواج نکرده باشند.

اقوام دیگر مانند برادر و خواهر بیش از ۱۸ سال یا فرزندان بزرگ‌سال و مستقل نمی‌توانند از برنامه خویشاوندی استفاده کنند. با این حال، این افراد در صورتی که تحت برنامه مهاجرت نیروهای متخصص درخواست مهاجرت نمایند، ممکن است به‌واسطه داشتن خویشاوند در کانادا امتیاز بیشتری برای انطباق پذیری آن‌ها در نظر گرفته شود.

حامی (خویشاوندی که شهروند یا مقیم کاناداست) می‌بایست حمایت مالی از متقاضی مهاجرت خویشاوندی (در صورت نیاز متقاضی) را تعهد کند؛ بنابراین، حامی باید یک حداقل درآمدی را داشته باشد. دوره این تعهد مالی، بسته به سن و نسبت بین دو طرف، از سه تا ده سال است.

الزامات مالی برای حمایت اقوام (به غیر از همسر و فرزندان)

شخصی که قبول می‌کند که حامی باشد باید یک تعهدنامه مالی امضا کند.تعهد نامه تضمینی است برای انجام حمایت مالی توسط حامی، جهت رفع نیازهای اساسی متقاضی و همراهان وی (در صورت نیاز متقاضی و عدم توانایی وی در پرداخت هزینه‌ها).

نیازهای اساسیعبارتند از:

 • مواد غذایی
 • لباس
 • خدمات شهری (آب، برق، و...)
 • اقلام شخصی
 • محل سکونت
 • سوخت
 • اجناس مورد لزوم خانوار

این نیازها، شامل مراقبت‌های بهداشتی که توسط سیستم خدمات درمانی عمومی ارائه نمی‌شود مانند چشم‌پزشکی و دندان‌پزشکی نیز می‌باشد.

تعهدنامه مالی تضمین می‌کند که فرد متقاضی و اعضای خانواده او بار مالی اضافی برای سرویس‌های اجتماعی دولت کانادا نخواهند داشت. مدت زمان این تعهد با توجه به سن متقاضی و نسبت دو طرف تغییر می‌کند.

تعهدات حامی از زمان ورود فرد حمایت شونده و اعضای خانواده وی به کانادا آغاز می‌شود. حامی باید ثابت کند که درآمد کافی برای تأمین نیازهای اساسی فرزندان تحت تکفل همسر خود را دارد. برای این منظور، شخص حامی باید مدارکی ارائه کند که وضعیت مالی‌اش را طی سه سال قبل از درخواست مهاجرت خویشاوندی نشان دهند.

حداقل درآمد مورد نیاز برای حمایت از بستگان (به غیر از همسر و فرزندان) برای سه سال اخیر به شرح زیر می باشد:

جدول درآمد فدرال برای اسپانسرشیپ پدر و مادر و یا پدربزرگ و مادر بزرگ

حداقل درآمد سال ٢٠١۴

حداقل درآمد سال ٢٠١٥

حداقل درآمد سال ٢٠١٦

سایز خانواده

$38,272

$38,618

$39,371

٢ نفره

$47,051

$47,476

$48,404

٣ نفره

$57,125

$57,642

$58,768

٤ نفره

$64,791

$65,377

$66,654

٥ نفره

$73,072

$73,733

$75,174

٦ نفره

$81,355

$82,091

$83,695

٧ نفره

$8,271

$8,358

$8,522

اگر تعداد بیشتر از ٧ نفر باشد، برای هر فرد این رقم اضافه گردد

 Citizenship Immigration Canada
Immigrate

© 2022 , BetterLife Canadian Immigration Services , All Rights Reserved
Suite 1402, Sepehr Saee Tower, Opposite Saee Park, Valiasr St., Tehran, Iran
Tel: 98 (21) 88705091 , Fax: 98 (21) 88705092