Better Life Canadian Immigraion Services

سرمايه گذاريافراد خود اشتغال

خود اشتغالی فدرال

برنامه مهاجرتی خود اشتغالی فدرال، برای کسانی مناسب است که در نظر دارند در کانادا (به غیر از کبک) از خود کار و پیشه ای داشته باشند، و توانایی خود را جهت این امر به اداره مهاجرت کانادا ثابت کنند. متقاضیان خود اشتغالی فدرال، باید واجد یکی از دو شرط اولیه زیر باشند:

  • در زمینه ای تجربه کار داشته باشند که بتواند برای فضای فرهنگی-هنری یا ورزشی جامعه کانادا ارزش افزوده به ارمغان بیاورد (مثلاً هنرمندان و ورزشکاران در این زمره قرار می‌گیرند)، یا
  • در زمینه مزرعه داری تجربه داشته و تمایل و توانایی خرید و اداره یک مزرعه در کانادا را داشته باشند.

معیارهای پذیرش متقاضیان خود اشتغالی به قرار زیرند:

معیار

حداکثر امتیاز

 سن

۱۰

 تحصیلات

۲۵

 تجربه کاری

۳۵

 دانش زبان انگلیسی و/یا فرانسه

۲۴

 انطباق پذیری

۶

 حداکثر مجموع امتیاز

۱۰۰

 

 

حداقل امتیاز مورد نیز برای پذیرش درخواست مهاجرت در گروه خود اشتغالی ۳۵ از ۱۰۰ است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد مهاجرت از طریق خود اشتغالی، به وب‌سایت اداره مهاجرت فدرال مراجعه کنید.

Citizenship Immigration Canada
Immigrate

© 2022 , BetterLife Canadian Immigration Services , All Rights Reserved
Suite 1402, Sepehr Saee Tower, Opposite Saee Park, Valiasr St., Tehran, Iran
Tel: 98 (21) 88705091 , Fax: 98 (21) 88705092